Pomoč na domu

POMOČ

na domu

na domu

Kaj je pomoč na domu

 

Storitev pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči na domu upravičenca in obsega:

 

  1. gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
  2. pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
  3. pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

 

Upravičenec je upravičen do največ 20 ur storitve tedensko. Če storitev izvajata zaradi potreb in stanja upravičenca sočasno dva izvajalca, se obseg storitve na teden lahko poveča za največ eno tretjino.

 

 

 

Kdo je upravičen do storitve

 

Upravičenci so:

 

  • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v druge organizirane oblike varstva.

Postopek vključitve

 

 

Vloga za vključitev v storitev se lahko poda pisno (po navadni ali e-pošti) ali po telefonu. Strokovna delavka zavoda opravi uvodni informativni razgovor in obisk na domu za  izdelavo osebnega načrta pomoči, ki je podlaga za sklenitev Dogovora o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja storitve.

 

 

Ekonomska cena ure storitve pomoči na domu je 18,13 EUR/efektivno uro storitve. 

 

Najkrajša obračunska enota je 60 minut. Soglasje k ceni je podala MOM.

Storitve so oproščene plačila davka.(6.tč. 1.odst. 42.čl. ZDDV-1, UL RS 117/06 s spremembami)

 

Informacije 

 

✆ 031 026 858 (Lidija) ali na  ? info@zavod-aloja.si

Storitve izvajamo na podlagi dovoljenja za delo (št.:12201-27/2013-2) in vpisa v register zasebnikov (št.: DD-101/5a.30).