Naši

programi

programi

V teku:

»Podpora za uporabo kognitivnih-resnih iger«

v teku od septembra 2020

Cilj programa je preko učenja za igranje  »resnih iger« individualno, v družini ali v organizirani skupini spodbuditi enakost in socialno vključenost uporabnikov (starejših, oseb v zgodnji fazi demence in njihovih skrbnikov) ter ohranjanje njihove aktivne vloge. Hkrati ozavestiti uporabnike o možnostih izboljšanja kakovosti njihovega življenja, jih motivirati za uporabo »resnih iger«, pripraviti nabor iger z navodili za uporabo, usposobiti osebe z demenco, njihove svojce in prostovoljce za uporabo iger in spodbujati kompetence in uporabo digitalnih aplikacij z »resnimi igrami.« Program je brezplačen, poteka v MOM. Izvaja se kot predavanja, individualna srečanja ali praktične delavnice v skupini.

»Svetovanje in podpora pri demenci«

v teku od januarja 2018

Program se izvaja kot informiranje, svetovanje in podpora osebam, ki se soočajo s pojavom demence in/ali skrbijo za osebe z demenco. Program je trajen, lahko dostopen in v celoti prilagojen konkretnim potrebam uporabnikov. Poteka v občinah Hoče Slivnica, Šentilj in MOM. Na novo dopolnjuje storitve v skupnosti na področju demence, izvaja se v prostorih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. 

Uporabnikom programa posredujemo informacije, ki jim koristijo pri sprejemanju odločitev vezanih na »življenje z demenco.« Program omogoča, da so vsi, ki jih  konkretna situacija zadeva, na enaki ravni razumevanja in lažje sodelujejo pri ravnanju z osebo z demenco ali organizirajo lastno življenje (v primeru oseb, v zgodnji fazi demence). V programu uporabnikom pomagamo prepoznati/aktivirati obstoječe vire moči, ustvariti/poiskati nove in preučiti njihovo dostopnost za lažje organiziranje vsakodnevnega življenja. V vire podpore program vključuje tudi druge organizacije, ki se ukvarjajo s starejšimi in/ali demenco.

Program temelji na individualni in skupinski metodi dela, z elementi samopomoči ter na uporabi veščin skupnostnega socialnega dela (povezovanje z okoljem, s sorodnimi programi v mreži). 

Udeležba je brezplačna. Izvaja se od ponedeljka do petka. Lokacije in ure dosegljivosti za uporabnike so sproti objavljene.

Program financirajo: MDDSZ in občine Šentilj, Hoče Slivnica in MOM.

»Medgeneracijski center Šentilj«

v teku od septembra 2015

Medgeneracijski center Šentilj izvajamo kot dopolnilni program na področju socialnega varstva v občini Šentilj. Program ima pozitiven trend razvoja. Do  konca leta 2019 beležimo preko 9000 obiskov. Z aktivnostmi v Centru prispevamo k  razvoju aktivne socialne politike občine, izboljšujemo pogoje za samostojno in kvalitetno življenje starejših v domačem okolju, povezujemo generacije in različne deležnike za partnersko, trajnostno in usklajeno izvajanje raznovrstnih socialnovarstvenih programov. 

Pri izbiri aktivnosti želimo zadovoljiti čim večjemu številu potreb uporabnikov. Nabor vsebin  je zato raznolik: računalniško opismenjevanje, jutranja rekreacija, kreativne delavnice, strokovna predavanja in delavnice iz različnih področij, potopisna predavanja, družabna srečanja, pohodi, vaje za urjenje spomina, likovne delavnice in druge. Aktivnosti potekajo skupaj z učenci osnovnih šol, otroci vrtca, uporabniki VDC Polž- enota Šentilj, župnijo. Sodelujemo tudi z CSD Pesnica, zdravstvenim domom Maribor ter različnimi društvi in organizacijami tudi zunaj občine Šentilj. Od oktobra 2017 v program vključujemo tudi aktivnosti Večgeneracijskega centra Štajerska. Od junija 2019   v okviru centra deluje še Demenci prijazna točka. 

Program se izvaja od ponedeljka do petka. Mesečni urniki so objavljeni sproti.

Program se financira s sredstvi občine Šentilj in je za uporabnike je brezplačen.