Naši

programi

programi

V teku:

»Podpora svojcem - družabništvo osebam z demenco (Vzajemna podpora pri demenci)«

V teku od marca 2019

Skrb za osebe z demenco mora vključevati tudi podporo njihovim svojcem oz. skrbnikom. V okviru programa, ki traja od marca do julija 2019, praviloma v domačem okolju, osebam z demenco zagotavljamo družabništvo, njihovi svojci pa so v tem času »prosti« in razbremenjeniProjekt že drugo leto v sodelovanju izvajata ALMA MATER EUROPAEA-Evropski center, Maribor in Zavod Aloja Maribor. Vanj so vključeni študentje različnih strok: medicine, zdravstvene nege, fizioterapije, socialne gerontologije in psihologije, ki so dodatno usposobljeni za izvajanje družabništva osebam z demenco. Letos smo projekt nadgradili še z »razbremenilnimi« pogovori za svojce (debriefing), ki jih bo izvajala vključena študentka doktorskega študija Socialne gerontologije pod pedagoškim mentorstvom izr. prof. dr. Sebastjana Kristoviča. Razbremenitev svojcev (debriefing) bo usmerjena neposredno na doživljanje stresa in potekala kot osnovna psihološka podpora udeležencem. Vsakemu udeležencu pogovora se bo omogočilo, da ubesedi svojo izkušnjo, kaj se mu je zgodilo oz. kaj se mu dogaja, kako se je odzval, kaj ob tem doživlja, kako se počuti ipd. Pri debriefingu gre za strukturirano in natančno obdelavo kriznega dogodka ali stanja z usmeritvijo na miselno in čutno doživljanje čustev, čustvene in vedenjske odgovore, ter podajanje informacij o značilnosti stresa in odzivov nanj.

Srečanje družabnika traja do tri ure in lahko vključuje pogovor, branje, poslušanje glasbe, vaje za ohranjanje gibljivosti in motorike, kognitivne vaje, družabne igre, kratke sprehode,… in druge aktivnosti, prilagojene zmožnostim in potrebam osebe z demenco.

Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada, zato je projekt za uporabnike v celoti brezplačen.

»Svetovanje in podpora pri demenci«

v teku od januarja 2018

Program se izvaja kot informiranje, svetovanje in podpora osebam, ki se soočajo s pojavom demence in/ali skrbijo za osebe z demenco, z namenom »optimalnega obvladovanja« bolezni. Program ponuja trajen in čim lažje dostopen sistem podpore ter individualiziran pristop dela. Na novo dopolnjuje storitve v skupnosti na področju demence, izvaja se v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Uporabnikom programa posredujemo informacije, ki jim koristijo pri sprejemanju odločitev vezanih na »življenje z demenco.« Program omogoča, da so vsi, ki jih  konkretna situacija zadeva, na enaki ravni razumevanja in lažje sodelujejo pri ravnanju z osebo z demenco ali organizirajo lastno življenje (v primeru oseb, v zgodnji fazi demence). V programu uporabnikom pomagamo prepoznati/aktivirati obstoječe vire moči, ustvariti/poiskati nove in preučiti njihovo dostopnost za lažje organiziranje vsakodnevnega življenja. V vire podpore program vključuje tudi druge organizacije, ki se ukvarjajo s starejšimi in/ali demenco.

Program temelji na individualni in skupinski metodi dela, z elementi samopomoči ter na uporabi veščin skupnostnega socialnega dela (povezovanje z okoljem, s sorodnimi programi v mreži). Udeležba je brezplačna.. Izvaja se od ponedeljka do petka. Lokacije in ure dosegljivosti za uporabnike so sproti objavljene.

»Medgeneracijski center Šentilj«

v teku od septembra 2015

Medgeneracijski center Šentilj izvajamo kot dopolnilni program na področju socialnega varstva v občini Šentilj. Program ima pozitiven trend razvoja. Do konca leta 2018 beležimo 9000 obiskov. Z aktivnostmi v Centru prispevamo k razvoju aktivne socialne politike občine, povezujemo generacije in različne deležnike za partnersko, trajnostno in usklajeno izvajanje raznovrstnih socialnovarstvenih programov v lokalnem okolju. Velik del programa izvajajo prostovoljci. Nabor  mesečnih vsebin, ki ga pripravljamo skupaj z uporabniki je raznolik: računalniško opismenjevanje, jutranja rekreacija, kreativne delavnice, strokovna predavanja in delavnice iz različnih področij, potopisna predavanja, družabna srečanja, pohodi, vaje za urjenje spomina, likovne delavnice in druge. Aktivnosti potekajo skupaj z učenci osnovnih šol, otroci vrtca, uporabniki VDC Polž – enota Šentilj, župnijo. Sodelujemo tudi z CSD Pesnica, zdravstvenim domom ter različnimi društvi in organizacijami tudi zunaj občine Šentilj. Od oktobra 2017 v program vključujemo tudi aktivnosti Večgeneracijskega centra Štajerska. Program se izvaja od ponedeljka do petka. Udeležba je brezplačna. Mesečni urniki so objavljeni na spletni in Facebook strani Medgeneracijskega centra Šentilj. Program financira občina Šentilj.